Poslání našeho Domova

 • Podpořit uživatele služby v prožití důstojného života ve stáří.
 • Dále našim posláním je poskytnout kvalitní náhradu za běžné domácí prostředí a zachovat si stávající sociální vazby.

Cíle zařízení

Našim hlavním cílem je poskytovat kvalitní služby pro uživatele, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a poskytnout jim důstojné prožití "podzimu" života.

Krátkodobé cíle

Datum splnění 31. prosince 2020

 • Zřízení dalšího nového venkovního posezení
 • Nákup dalšího vybavení (cvičební a rehabilitační pomůcky)
 • Rekonstrukce výtahu
 • Vzdělávání pracovníků (výběr vhodných kurzů a školení)

Dlouhodobé cíle

Datum splnění 31. prosince 2022

 • Rozšíření spolupráce dalšími službami (masáže, rehabilitační služby atd.)
 • Začlenění rodinných příslušníků do pořádání akcí pro uživatele
 • Oprava plastových oken a fasády
 • Kompletní rekonstrukce výtahu

Cílová skupina:

Domov pro seniory poskytuje pobytové služby sociální péče osobám od 60-ti let věku, jejichž soběstačnost je snížena z důvodu věku nebo změn zdravotního stavu a vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Naše služby nejsou určeny osobám:

 • U kterých v důsledku projevu agresivity dochází k opakovanému porušování kolektivního soužití, anebo trpí významnou poruchou osobnosti, která by narušovala klidné soužití s ostatními uživateli sociální služby.
 • Závislým na alkoholu, drogách, či jiných látkách.
 • Trpícím infekčním onemocněním (hepatitida, TBC, MRSA, AIDS, pohlavní choroby), nebo s diagnózou bacilonosiče.

Naše zásady

 • Schopnost personálu naslouchat
 • Zachování soukromí, pokud si to uživatel přeje
 • Zachování kontaktu s rodinou a jeho další prohlubování
 • Začlenění uživatelů do dění v našem okolí, zachování styku s veřejností
 • Kulturní vyžití uživatelů
 • Pokud uživatel požádá o případné vzdělávání, pomoci mu ho uskutečnit (mobilní telefon, knihovna atd.), popřípadě mu nabídnou vhodnou alternativu
 • Zachování jeho náboženských hodnot (návštěvy duchovního v zařízení)
 • Možnost zasahování do dění v našem zařízení
 • Možnost podílet se na vytváření úpravy pokoje podle vlastních estetických představ, je-li to v možnostech zařízení
 • Zachování a dodržování zvyků, na které je uživatel zvyklý (spánek po obědě, procházky, účast na mších v kostele atd.)
 • Nebýt zařízením "nemocničního typu", ale zařízením, které chce poskytnout atmosféru domácího prostředí se vším, co k tomu patří